fbpx

OBCHODNÍ PODMÍNKY

společnosti KAMASlim & Young Clinic s.r.o.

 

 1. Obecná ustanovení
 
 • Společnost KAMASlim & Young Clinic s.r.o., IČ: 02454289, se sídlem: Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha, je provozovatelem služeb estetické medicíny, kosmetických, masérských a rekondičních služeb (dále jen „Provozovatel“).
 • Tyto Obchodní podmínky upravují vztah mezi Provozovatelem a vámi, jakožto osobou objednávající službu, kterou Provozovatel poskytuje (dále jen „Objednatel“).
 
 1. Objednávka a zakoupení služeb
 
 • Objednatel je oprávněn k čerpání služeb na základě předchozí objednávky a úhrady ceny služby. Cena služby je uvedena v ceníku Provozovatele, který je zveřejněn na stránkách http://www.kamaslim.cz/cenik (dále jen „Ceník). Cena služby odpovídá ceně, která byla zveřejněna na výše uvedených stránkách v den odeslání objednávky. Cenu služby může Objednatel uhradit hotově v sídle Provozovatele nebo bankovním bezhotovostním převodem finančních prostředků nebo jiným způsobem v dané době Provozovatelem nabízeným, vždy však nejpozději před čerpáním Objednatelem objednané služby.
 • Objednatel je povinen při objednávce služby uvést Provozovatelem požadované údaje.
 • Není-li uvedeno jinak, objednávka konzultace ke službám Provozovatele je bezplatná a nezavazuje Objednatele k jakékoli platbě na účet Provozovatele.
 • Ustanovení v odst. 2.3. neplatí, uvede-li Objednatel v objednávce požadavek na provedení ošetření nebo vystavení dárkového certifikátu (zejména zatržením políčka „Objednávám ošetření“ a nebo „Chci vystavit dárkový certifikát“).
 • Odesláním objednávky (tj. návrhu na uzavření Kupní smlouvy) Objednatel potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi bez výhrad a plně souhlasí. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.
 • Uhrazením hotovosti ve výši ceny služby ze strany Objednatele a na účet Provozovatele, je Kupní smlouva považována za uzavřenou. Připsáním finančních prostředků ze strany Objednatele na bankovní účet Provozovatele, je Kupní smlouva považována za uzavřenou.
 • Provozovatel po uzavření Kupní smlouvy umožní Objednateli objednat si termín, ve kterém bude služba Objednatelem čerpána. Objednatel může umožnit čerpání služby jiné osobě (dále jen „Třetí osoba“). Umožní-li Objednatel čerpání služby Třetí osobě, je i tato povinna se bezezbytku řídit těmito Obchodními podmínkami. Zodpovědnost za informování Třetí osoby o těchto Obchodních podmínkách nese Objednatel. Je-li smlouva uzavřena ve prospěch Třetí osoby, musí Třetí osoba se smlouvou souhlasit. Pokud Třetí osoba se smlouvou nesouhlasí, smlouva je platná jen mezi smluvními stranami, které ji uzavřely. Pokud Třetí osoba se smluvními podmínkami souhlasí, je postavena na roveň Objednatele.
 • Provozovatel upozorňuje Objednatele na nutnost pečlivě sledovat podmínky čerpání jednotlivých služeb, jako zejména zdravotní stavy a onemocnění vylučující čerpání služby (dále jen „Kontraindikace“). Provozovatel upozorňuje Objednatele na nutnost pečlivě sledovat náplň jednotlivých služeb, tj. sestava jednotlivých úkonů, které jsou součástí služby a jako takové jsou popsány Provozovatelem v Ceníku.
 • Provozovatel neodpovídá za nesprávnou interpretaci služeb či opomenutí kontraindikací ze strany Objednatele.
 • Objednanou a uhrazenou službu nelze, vyjma případu uvedeného v odst. 2.11., měnit u Provozovatele za hotovost či jiné plnění.
 • Pro případ využití zákonného práva spotřebitele odstoupit od smlouvy uzavřené pomocí prostředků komunikace na dálku, tedy do 14 dnů od uzavření smlouvy, bez uvedení důvodů, je sjednán následující postup: Objednatel, který je spotřebitelem, zašle na poštovní adresu (sídla) Provozovatele své odstoupení, kde budou patrné následující údaje: název služby a cena, kterou uhradil; telefonní kontakt a adresa; datum platby; a informace o odstoupení od uzavřené smlouvy; spolu s uvedením čísla bankovního účtu, na který si Objednatel přeje vrátit uhrazené prostředky. Odstoupení od uzavřené smlouvy bude opatřeno podpisem Objednatele. Na základě takto řádně vyhotoveného odstoupení se všemi potřebnými informacemi, ze kterých Provozovatel pozná, na jaký bankovní účet je potřeba uhrazenou částku za předem uhrazenou službu vrátit, a zda je zachována zákonná 14denní lhůta pro odstoupení, se Provozovatel zavazuje ve lhůtě 14 dnů od doručení odstoupení, které bude splňovat výše uvedené náležitosti, uhradit Objednateli příslušnou částku na jím uvedený bankovní účet. Je na Objednateli, aby prokázal, že v případě pochybností o zachování lhůty pro odstoupení, je dodržena 14denní zákonná lhůta pro odstoupení, která běží ode dne uzavření smlouvy.
 • Odstoupení od smlouvy musí být Provozovateli doručeno doporučenou poštou nejpozději 14. den ode dne uzavření smlouvy. Den uzavření kupní smlouvy je specifikován v odst. 2.6. Odstoupení lze užít toliko za předpokladu, že Objednatel plnění dle Ceníku Provozovatele služby nevyužil, a to ani zčásti. V případě odstoupení od smlouvy nese nezbytné náklady spojené s odstoupením Objednatel.
 
 1. Rezervace, záloha a storno služeb
 
 • Objednatel je povinen vybrat kalendářní den a čas, ve kterém se on sám nebo Třetí osoba dostaví do sídla Provozovatele tak, aby mohl Provozovatel zahájit úkony směřující k plnění smlouvy (dále jen „Rezervace“). Objednatel je povinen provést Rezervaci nejpozději do 3 kalendářních měsíců od uzavření Kupní smlouvy.
 • Objednatel je povinen při rezervaci předem uhrazené služby uvést, zda objednává termín pro Třetí osobu nebo je on sám Třetí osobu dle odst. 2.7.
 • Storno podmínky se vztahují na zrušení Rezervace, která je předem dohodnuta mezi Objednatelem a Provozovatelem.
 • Provozovatel si vyhrazuje právo vystavit zálohovou fakturu, splatnou nejpozději 7 dnů přede dnem, na který je Objednatelem provedena Rezervace. Záloha činí obvykle, pokud se Provozovatel a Objednatel nedohodnou jinak, 50 % z celkové ceny objednané služby. V případě, že tato záloha nebude řádně uhrazena nejpozději 7 dnů přede dnem, na který je Objednatelem provedena Rezervace, Rezervace bude Provozovatelem zrušena.
 • Storno poplatek se počítá z celkové výše objednávky, nikoliv z výše případné zálohové platby.
 • V případě zrušení Rezervace, u které byla již provedena zálohová platba a dle storno podmínek je výše zaplacené zálohy vyšší než samotné storno z celkové částky, Provozovatel je povinen do 14 kalendářních dnů Objednateli vrátit zpět částku převyšující storno poplatek.
 • V případě předčasného ukončení či přerušení služby či balíčku bez zavinění na straně Provozovatele nevzniká Provozovateli povinnost vrátit Objednavateli zaplacenou cenu služby ani její poměrnou část.
 • Vyjma ustanovení dle odst. 2.11. a 3.9. je výše storno poplatku rovna 50% z ceny služby.
 • Provedením prvního úkonu, směřujícího k naplnění smlouvy, je služba považována za zčásti čerpanou, provedením posledního úkonu je služba považována za vyčerpanou. Výše storno poplatku je rovna 100% z ceny služby v případě, že došlo i jen k částečnému čerpání nebo Objednatel alespoň 24 hodin před termínem Rezervace dle odst. 3.14. neoznámil Provozovateli zrušení Rezervace.
 • V případě storna z důvodů neodvratitelných událostí (úmrtí v rodině, hospitalizace Objednatele nebo člena jeho rodiny, živelná pohroma, vážné onemocnění Objednatele) se storno poplatek neúčtuje. Výše uvedené skutečnosti je Objednatel povinen doložit písemným dokladem Provozovateli, nejpozději do 3 dnů od jejich vzniku. V případě storna rezervace z důvodu neodvratitelných událostí nabídne Provozovatel Objednateli jednu změnu termínu.
 • Na úhradu storno poplatku je Provozovatel oprávněn započíst Objednatelem již zaplacenou zálohovou fakturu. Provozovatel je oprávněn kdykoliv uplatnit vůči Objednateli storno. Dojde-li ke stornu ze strany Provozovatele, má Objednatel právo požadovat náhradní termín v případě, že byla služba i jen zčásti čerpána. Dojde-li ke stornu ze strany Provozovatele, má Objednatel právo požadovat vrácení předem uhrazené částky služby nebo Balíčku v případě, že tato služba nebo Balíček nebyla ani zčásti čerpána.
 • Nebude-li možno ze zákonných důvodů nebo z důvodů výslovně dohodnutých mezi Provozovatelem a Objednatelem postupovat dle odst. 3.1. – 3.11. a 3.13 – 3.15., pak platí, že Provozovatel odpovídá za případnou škodu maximálně do částky 2.000,- Kč nebo do částky ve výši 1/20 skutečně vzniklé škody – použije se přitom ta částka, která je pro oprávněnou stranu vyšší. Ušlý zisk se nehradí v žádném případě. 
 • Storno poplatek bude na základě rozhodnutí Provozovatele vyúčtován dobropisem (opravným prostředkem) nebo vzájemným zápočtem smluvních stran.
 • Pro vyúčtování storno poplatku je sjednán následující postup: Objednatel doložitelným způsobem oznámí Provozovateli zrušení Rezervace, kterou dříve provedl, a ve zrušení Rezervace uvede následující údaje: název služby a cena, kterou uhradil; informace o Rezervaci; telefonní kontakt a adresa; datum platby; a informace o odstoupení od uzavřené smlouvy; spolu s uvedením čísla bankovního účtu, na který si Objednatel přeje vrátit případné uhrazené prostředky ponížené o storno poplatek (dále jen „Zůstatek“). Zrušení rezervace bude opatřeno podpisem Objednatele. Na základě takto řádně vyhotoveného zrušení rezervace se všemi potřebnými informacemi, ze kterých Provozovatel pozná, na jaký bankovní účet je potřeba Zůstatek vrátit, a zda je zachována minimální 24hodinová lhůta pro zrušení rezervace, se Provozovatel zavazuje ve lhůtě 14 dnů od doručení zrušení Rezervace, které bude splňovat výše uvedené náležitosti, uhradit Objednateli Zůstatek na jím uvedený bankovní účet. Je na Objednateli, aby prokázal, že zachoval lhůtu 24 hodin pro zrušení Rezervace.
 • Neoznámí-li Objednatel Provozovateli zrušení Rezervace dle odst. 3.14. alespoň 24 hodin předem, použije se ujednání v odst. 3.9. a ujednání v odst. 3.13. pozbývá platnosti, protože je služba dle odst. 3.9. považována za zcela vyčerpanou a Kupní smlouva za naplněnou.
 
 1. Závěrečná ujednání
 
 • Provozovatel je oprávněn přiměřeně změnit tyto Obchodní podmínky. Jakékoliv změny sdělí Provozovatel Objednateli takovým způsobem, že Objednatel zatržením textu „Souhlasím s obchodními podmínkami“ a klepnutím na tlačítko „Odeslat“ odsouhlasí, že byl s těmito Obchodními podmínkami seznámen v plném rozsahu a zavazuje se jimi řídit.
 • Objednatel souhlasí a potvrzením těchto Obchodních podmínek stvrzuje svůj souhlas se zpracováním a využitím uvedených údajů, které by mohly být osobním údajem ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., za účelem poskytování služeb Provozovatele. Souhlas ke zpracování údajů se poskytuje na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Objednatel bezplatně kdykoliv u Provozovatele písemnou formou odvolat.
 • Provozovatel nenese odpovědnost za škody, které Objednateli vzniknou, pokud Provozovatel nebude včas informován o případných změnách, ke kterým na straně Objednatele dojde.
 • Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 1. 1. 2014.
Přejít nahoru